Saman gjer vi sjukehusa betre!

Korleis er arbeidsmiljøet i sjukehusa? Er det rom for å seie i frå om kritikkverdige forhold? Korleis er leiarskåpen? No skal svara på slike spørsmål nyttast til å gjere sjukehusa endå betre.

Hilde Britt Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi Helse Vest RHF

I februar 2018 vil alle medarbeidarar i landet sjukehus og institusjonar få muligheit til å svare på undersøkinga ForBedring. Undersøkinga kartlegg forhold ved arbeidsmiljø, pasienttryggleikskultur og HMS (helse, miljø, sikkerhet), som kan ha samanheng med risiko for uønskte hendingar, eller verke negativt på tenesta si kvalitet og medarbeidarane si helse og engasjement.

Arbeidsmiljø og pasienttryggleikskultur
Uønskte hendingar påverkar både arbeidsmiljø og pasienttryggleikskultur. På den andre sida må vi anta at risikoen for uønskte hendingar kan reduserast ved å forbetre arbeidsmiljøet og pasienttryggleikskulturen, samt at god pasienttryggleik bidreg til godt arbeidsmiljø.

Kulturen på arbeidsplassen seier noko om i kva grad det daglege arbeidet er prega av rutinar og prioriteringar som førebyggjer uønskte hendingar og pasientskadar. Kulturen er kort sagt måten vi gjer ting på og den praksisen vi har her hos oss. Kultur varierer mellom einingar, og kan også forklare noko av variasjonen i førekomst av pasientskader mellom behandlingseiningar.

I ForBedring blir arbeidskulturen målt ved at medarbeidarane gir sine synspunkt på korleis dei opplever at uønskte hendingar og forhold som kan gi pasientskadar blir handterte og snakka om på arbeidsplassen. Undersøkinga er ei heilskapleg kartlegging av arbeidsmiljø, pasienttryggleikskultur og HMS, og er i så måte eit konkret bidrag for å identifisere tiltak for å betre tryggleiken i helsetenesta – både for pasientar og medarbeidarar.

Oppfølging og forbetring
Resultata frå undersøkinga ForBedring vil gi leiarar og medarbeidarar eit felles kunnskapsgrunnlag som skal nyttast i eit systematisk forbetringsarbeid for å redusere risiko for uønskte hendingar, blant anna ved å forbetre lokalt arbeidsmiljø og tryggleikskultur. Resultata skal drøftast tverrfagleg i kvar eining for å finne forbetringsområder og tiltak, som må følgjast opp. Det skal utarbeidast ein skriftleg handlingsplan med målbare tiltak knytt til identifiserte forbetringsområde.

For at resultata skal bli så presise som mulig er det viktig at alle svarer på undersøkinga. I Helse Vest er undersøkinga elektronisk og tek i underkant av 10 minutt å svare på. Alle svara blir behandla konfidensielt. Vi nytter digitale verktøy som medarbeidarar og leiarar alt er kjende med og bruker systemroboten Robbie Vest til å sende ut påminning til dei som ikkje har svart på undersøkinga. Dette for igjen for å understreke at ForBedring er ein trygg og konfidensiel undersøking.

Resultata frå undersøkinga vil vere tilgjengelege for leiarar, verneombod og tillitsvalde med ein gong undersøkinga er gjennomført. Saman med sine kollegaer skal dei nytte resultata i sitt forbetringsarbeid. Ein så open tilgang til resultata er vald for å underbyggje at samspel, respekt, tryggleik og kvalitet skal bidra til ei god utvikling.

Resultata av ForBetring skal òg nyttast av toppleiarane i helseføretaka både lokalt, regionalt og nasjonalt. Undersøkinga skal gjennomførast ein gong i året for å understreke at forbetring av arbeidsmiljø og pasienttryggleikskultur er eit kontinuerleg arbeid på lik linje med andre leiingsprosessar. Undersøkinga skal vere ein integrert del av verksemdsstyringa og bidra til kontinuerleg evaluering av kor vidt forbetringstiltak har ønska effekt.

ForBedring er eit samarbeid mellom dei fire regionale helseføretaka (Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst), Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7 og Helsedirektoratet.

Ei felles kartlegging i alle norske sjukehus og institusjonar gir eit bredt datagrunnlag og informasjon om organisasjonane som bidrar til overordna styringsinformasjon. Undersøkinga skal følgjast over tid og er eit kunnskapsverktøy som vil vere ein nyttig peikepin for leiinga når det gjeld val av strategi og tiltak for å forbetre arbeidsmiljøet og pasienttryggleiken i organisasjonen.

Vi håper så mange medarbeidarar som mulig vil svare på undersøkinga. Slik skal vi gjere sjukehusa betre både for pasientane og for medarbeidarane våre.

Legemidlers påvirkning på miljøet

Bloggivest_860x400_Ivar_Eriksen

 

 

 

 

 

 

Av Ivar Eriksen, eierdirektør Helse Vest RHF og prosjektleder for Grønt sjukehus

Utvikling av nye legemidler har ført til bedre behandlingsalternativer og økt livskvalitet. Kort sagt: Vi lever lenger og har det bedre. Men produksjon og forbruk av legemidler øker dramatisk i hele verden, og med det også legemidlenes inntreden i naturens kretsløp. Konsekvensene av dette vet vi ennå ikke omfanget av.

Det foregår nå forskning i flere land på hva som skjer med legemidlene når de kommer ut i naturen, og det er funnet målbare konsentrasjoner av legemidler både i vassdrag og fjorder, og i organismer som lever i vann som fisk og blåskjell.

Spesialisthelsetjenesten er storforbruker av legemidler, og forbruket er økende. I et miljøperspektiv er det derfor viktig at vi undersøker mulighetene for å redusere utslipp av legemidler, og at vi bidrar til redusert utslipp ved produksjon, ved å stille relevante miljøkrav i alle anskaffelser.

150 tonn Ibux og Paracet årlig
Det aller meste av legemidler havner etter hvert i vannet vårt, fordi det skilles ut når vi går på toalettet eller kaster rester i vasken. Noen av virkestoffene vil brytes ned under renseprosessen, andre vil ikke det. De stoffene som ikke brytes ned føres videre til vassdrag og fjorder, eller havner i slammet fra renseanleggene, som blant annet brukes til gjødsling i landbruket.

Bruken av smertestillende preparater som Ibux og Paracet har skutt i været, og hvert år får vi nordmenn i oss over 150 tonn av disse legemidlene. Ifølge Merete Grung, forsker ved Institutt for vannforskning (NIVA), brytes disse stoffene forholdsvis raskt ned, men på grunn av den jevne tilførselen er det et konstant nivå i naturen.

Må redusere bruken av antibiotika
Antibiotikaresistente bakterier er en stor trussel mot folkehelsen. Mangelen på effektiv antibiotika kompliserer og forsinker behandlingen av vanlige infeksjoner på sykehus. De siste årene har antibiotiske rester i miljøet blitt stadig mer anerkjent som en potensiell risikofaktor for utvikling av resistens.

I Norge har man i økende grad blitt oppmerksomme på at det er nødvendig å redusere bruken av antibiotika. Det er svært positivt at helseministeren, gjennom pressen, har oppfordret befolkningen til å være behjelpelige med å begrense bruken av antibiotika til det helt nødvendige.

8 tiltak for å redusere utslipp fra legemidler
Grønt sjukehus er et samarbeidsprosjekt mellom de fire regionale helseforetakene for å sikre en helhetlig tilnærming til miljø- og klimautfordringene i spesialisthelsetjenesten. Vi mener følgende tiltak kan bidra til å redusere utslipp fra legemidler i miljøet:

  1. Alle miljøfarlige legemidler bør være reseptbelagte for å få ned bruken til det absolutt medisinsk nødvendige.
  2. Det bør fokuseres på alternative behandlingsmåter som initiativet Grønn resept (tiltak for å øke legenes og pasientenes bevissthet rundt behandling av livsstilssykdommer uten bruk av medisiner).
  3. Lege og apotek må gi veiledning om riktig bruk og destruksjon av legemidler.
  4. Det må være enkelt å levere inn ubenyttede medikamenter.
  5. Legene må ikke skrive ut større mengde medikamenter enn det pasienten har behov for.
  6. Den enkelte pasient har et ansvar for ikke å hente ut større mengde medikamenter enn han har behov for.
  7. Foretakene må stille relevante miljøkrav ved anskaffelse av legemidler.
  8. Informasjon om legemiddelsubstansens miljøpåvirkning bør gjøres offentlig tilgjengelig på legemiddelverkets hjemmeside.

Vennlig hilsen
Ivar Eriksen

2015 – eit grønt år!

Bloggivest_860x400_Ivar_Eriksen

 

 

 

 

 

 

Av Ivar Eriksen, Eigardirektør i Helse Vest RHF

Global oppvarming og klimaendringar er nokre av dei aller største utfordringane i vår tid. Regjeringa har sett seg ambisiøse mål om å redusere klimagassutsleppa og omstille Noreg til eit lavutsleppssamfunn fram mot 2050. Spesialisthelsetenesta kan medverke til å nå desse måla ved å finne løysingar som bidreg til ein klima- og ressurseffektiv helsesektor.

Spesialisthelsetenesta er ein stor samfunnsaktør. Berre på Vestlandet er vi over 27 000 medarbeidarar som tilbyr tenester til meir enn ein million vestlendingar. Helseføretaka påverkar sjølvsagt miljøet gjennom sitt ressursforbruk og utslepp til jord, luft og vatn frå blant anna transport av pasientar, pårørande, medarbeidarar og varer. I tillegg kjem byggeverksemd og dei store avfallsmengdene som blir generert i helseføretaka.

Miljø og helse er sterkt knytt til kvarandre. Miljøgifter har alvorlege konsekvensar for menneske. Luftforureining fører til store helseproblem, spesielt i dei store byane. Vi kan ikkje drive helsefremjande arbeid utan samstundes å ta vare på nærmiljøet vårt som påverkar helsa vår i så stor grad.

Miljø- og klimaprosjektet Grønt sjukehus starta allereie i 2008 med ei kartlegging over kva spesialisthelsetenesta kunne og burde gjere for å redusere miljøbelastninga frå sektoren. I 2011 blei det vidareført i styringsbodskapen frå Helse- og omsorgsdepartementet ved at alle helseføretaka og dei regionale helseføretaka skulle miljøsertifiserast etter ISO 14001-standarden innan utgangen av 2014.

Når vi no nett er gått over til 2015, går Grønt sjukehus-prosjektet inn i ein ny fase. Dei fleste føretaka er miljøsertifiserte, men det er no den verkeleg store jobben startar!

Sertifisering etter ISO-standarden viser at føretaket har innført miljøleiing og implementert eit miljøstyringssystem, men sertifiseringa er ikkje i seg sjølve det endelige målet. Det er eit verkemiddel til å nå målet om ein meir miljøvennleg drift. Føretaka kartlegg aktivitetane sine, produkta sine og dei tenestene dei tilbyr for å finne ut korleis det påverkar miljøet, og dei set inn tiltak for å redusere miljøpåverknaden. Dette er eit kontinuerleg arbeid som vil fortsette heilt til vi når dei måla vi har sett oss og kan sjå resultata av den jobben som er gjort.

Det er mykje grønt engasjement i spesialisthelsetenesta. Sjølv i ein travel kvardag har vi mange dyktige medarbeidarar som har engasjement nok til tenkje miljø i alt dei gjer. Det er flott og det er utruleg viktig!
Eg oppmodar derfor alle til å tenkje miljø i kvardagen. Går du føre som eit godt eksempel vil andre ta etter deg og gjere det same.

La oss saman gjere 2015 til eit grønt år!

Vennleg helsing

Ivar Eriksen