Det umoglege var mogleg!

Bloggivest_860x400_Herlof_Nilssen

 

 

 

 

 

 

Av Herlof Nilssen, administrerande direktør Helse Vest RHF

Sjekkliste for trygg kirurgi har redusert kirurgiske komplikasjonar med 42 prosent. Innføring av pasienttryggingstiltak har gitt 100 dagar utan trykksår og 155 dagar utan urinvegsinfeksjonar. For eit år sidan hadde dei fleste sagt at dette var umogleg. Det er gledeleg å sjå at satsinga på pasienttryggleik gir resultat.

Pasienttryggleik er eit av dei viktigaste satsingsområda i sjukehusa. Sjukehustenestene vi gir skal vere trygge og sikre og ansvaret for pasienttryggleiken ligg til alle rollene i sjukehusdrifta. Det er eit ansvar du har som portør, som farmasøyt, som helsefagarbeidar, kirurg, anestesisjukepleiar, jordmor, psykolog, avdelingsleiar eller administrerande direktør.  Alle dei 27 300 medarbeidarane i føretaksgruppa i Helse Vest har ansvar for å bidra til ein god pasienttryggleikskultur og til at talet på pasientskadar går ned.

Kor viktig pasienttryggleiksarbeidet er, viser forskinga som er gjennomført i Helse Bergen og Helse Førde på innføring av sjekkliste for trygg kirurgi. I studieperioden kunne dei dokumentere ein nedgang av komplikasjonar  på heile 42 prosent! I ein leiarartikkel i det amerikanske tidsskriftet Annals of Surgery kallar verdsleiande forskarar innanfor pasienttryggleik  studien for  «uvurderleg» og «eit eksempel for kirurgiske team overalt».  Men forbetringar kjem ikkje av seg sjølv – det krev merksemd og systematisk arbeid over tid.

I 2010 blei 14 prosent av pasientane i Helse Vest skada på sjukehuset. I 2013 var talet redusert til 12,5 prosent. Det er ei gledeleg utvikling, men vi er framleis ikkje i mål.  Det er klart at moderne utgreiing og behandling er kompleks og at dette aukar faren for uønskte hendingar som kan føre til skade på pasienten – men med betre rutinar og system, høgare kompetanse og tettare samarbeid, går det an å gjere noko med dei. Det er ein tommelfingerregel at halvdelen av dei skadane som skjer, kan forhindrast. Eg trur at vi ved systematisk arbeid kan skyve denne grensa ytterlegare.

Blant dei hyppigaste skadane i norske sjukehus er infeksjonar og komplikasjonar i samband med kirurgiske inngrep,  urinvegsinfeksjonar, fall og liggjesår. Gjennom det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7  og det regionale programmet for pasienttryggleik i Helse Vest, er det sett i gang målretta tiltak mot dei områda der skadar er hyppige eller særleg viktige å ta tak i.  Fleire av desse tiltaka gir no gir målbare resultat.

Ved geriatrisk eining ved Haugesund sjukehus kunne dei nyleg markere at det hadde gått 100 dagar utan at pasientane i avdelinga hadde utvikla  trykksår. Dette etter at dei starta med å vurdere alle pasientar for risiko for å falle og for å utvikle trykksår. I april-mai 2013 gjekk det under 10 dagar mellom kvart nye trykksår i avdelinga og det var vel liten tru på at  det var mogleg å nå 100-dagarsmålet. Risikovurderingar for fall og trykksår blir rulla ut i alle relevante einingar og avdelingar ved alle sjukehus i Helse Vest.

Eit anna område kor vi òg ser gode resultat er førebygging av urinvegsinfeksjonar i samband med bruk av urinvegskateter. Pasientar med blærekateter har høgare risiko for å få urinvegsinfeksjonar. Jo lenger kateteret ligg inne, jo større er faren for infeksjon. Vi vil redusere urinvegsinfeksjonar ved å hindre unødig bruk av blærekateter. Nyleg nådde medisinsk sengepost ved Førde sentralsjukehus det ambisiøse målet om 150 dagar utan urinvegsinfeksjonar. Dei kan no skilte med heile 155 dagar utan urinvegsinfeksjonar ved avdelinga.

Når vi ser slike positive resultat vil eg sende ei stor takk til alle gode medarbeidarar som kvar dag legg inn innsats for stadig å gjere pasienttryggleiken og pasientbehandlinga endå betre. Målet med Program for pasienttryggleik er å halvere talet på dei pasientskadane vi kan unngå innan utgangen av 2018 og byggje varige strukturar for pasienttryggleik. Skal vi få det til er det viktig at ansvaret er forankra på alle nivå i organisasjonen.

Hugs at arbeidet med pasienttryggleik startar med deg. Berre gjennom felles innsats kan vi gjere sjukehusa endå tryggare.

Helsing

Herlof Nilssen

Én tanke på “Det umoglege var mogleg!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s