Nye nettsider, kva synest du?


Bloggivest_BenteAae_860x400Sjukehusa på Vestlandet lanserer no nye nettsider. Sidene er utvikla med solid innsats frå flinke fagfolk og betre kunnskap om kva du ønskjer å finne på sidene. Klikk innom, og fortel oss kva du meiner!

Av Bente Aae, kommunikasjonsdirektør i Helse Vest RHF

Dei aller, aller fleste av oss er på nett, og vi veit alle at nettbruken er noko som utviklar seg heile tida. Nettsidene våre er ikkje lenger berre ein kanal for å leggje ut informasjon. Dei er for dei fleste sjølve informasjonsstaden og ein sjølvsagt del av kontakten med sjukehuset, på lik linje med samtalar og besøk elles.

Derfor legg vi vekt på å vere like tilgjengelege på mobil og nettbrett som på PC, vi forenklar og gjer informasjonen tydelegare, vi legg vekt på kva du som brukar av nettsidene til ei kvar tid vil ha og, saman med vestlandspasienten.no, legg vi til rette for betre dialog med sjukehuset på nett.

God kunnskap er ein føresetnad for å lage nye, gode nettsider. Sjukehusa på Vestlandet, Sjukehusapoteka Vest, Helse Vest IKT og Helse Vest RHF har til saman over 3 millionar besøk på nettsidene på eitt år. Over 50 prosent av dei som besøkjer oss her allereie brukar mobil eller nettbrett når dei går inn på sidene.

Vi har hatt samtalar med både pasientar og pårørande, helsepersonell og andre, for å finne meir ut kven det er som brukar sidene, kva dei ønskjer å finne på sidene våre og kva tenester dei vil ha. Brukarane har altså lagt premissa for dei nye løysingane.

Vi lovar å følgje med i utviklinga framover og stadig legge til rette for den gode kommunikasjonen. For oss handlar det først og fremst om å vere tilgjengeleg for deg, når du treng informasjon frå, og kommunikasjon med, oss.

Det handlar om å kunne gi pasientar og pårørande, jobbsøkjarar og studentar, journalistar og fagfolk i eller utanfor sjukehusa, den best moglege informasjonen. Det handlar om å vere til stades 24 timar i døgnet. Og så handlar det om universell utforming, å gjere nettsidene tilgjengelege for alle.

Frå 1. juli 2014 må alle nye nettsider følgje forskrifta om universell utforming. Det vil seie at alle skal ha lik tilgang på informasjon og tenester på nett. Universell utforming er heilt nødvendig for nokre personar – og nyttig for alle. Her snakkar vi om at sidene er enkle å lese, at synshemma kan sjå alle bokstavar og skjøne kva som blir vist i eit bilde, at sidene skal vere tilgjengelege for alle, uavhengig av funksjonsevna. Og som nemnd, dei er også tilpassa mobil og nettbrett. Det er kanskje det du brukar når du les dette?

Tidlegare i år lanserte vi Vestlandspasienten, der kan du logge deg på for å finne utvalde timeavtalar du har ved sjukehuset. Du kan sende ei elektronisk melding til sjukehuset dersom du ønskjer å endre time, eller om du har andre spørsmål. Den elektroniske kvardagen vår endrar seg heile tida.

Velkommen til å ta ein titt på http://www.helse-vest.no. Der finn du også lenkjer til sjukehusa våre og til Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest IKT.

Test oss! Og om du vil si oss meininga di, ser vi fram til å høyre frå deg.

Bente Aae
Vil du lese meir om trendar på nett anbefalar vi eit besøk på baksida av helsenoreg.no