Overskot for framtida

Herlof Nilssen 210x500_til tekstHelse Vest hadde i fjor eit overskot på 565 millionar kroner. Er overskot rett og nødvendig? Kan ikkje pengane gå til behandling av pasientane? Svaret er jo, det gjer dei!

Av Herlof Nilssen, administrerande direktør, Helse Vest

Sidan eg starta i jobben for 10 år sidan, har eg hatt eitt einaste fokus: Å jobbe målretta kvar einaste dag for at pasientane på Vestlandet får best mogleg behandling.  Dei gode medarbeidarane vi har og ein sunn økonomi er avgjerande for dette. I fjor leverte Helse Vest RHF det beste resultatet nokon gong, og vi kan notere oss 565 millionar kroner i pluss. Dette er pengar vi har god bruk for til dei store satsingane som kjem i sjukehusa på Vestlandet.

For å drive ein moderne helseteneste treng vi gode bygg, nytt og moderne medisinteknisk utstyr og gode IT-system som gir pasientane tilgjengelig informasjon når dei kjem til behandling. Om vi skal klare å levere alt dette, må vi ha overskot for å få det til. Overskot er garantien for å gi best mogleg behandling av god kvalitet, i dag, i morgon og i åra framover. Jo betre vi driv, jo meir kan vi investere. Jo større overskot, jo meir kan vi sikre svake område som vi ser treng meir.

Helse Vest er det regionale helseføretaket i landet med størst overskot. Det er fordi vi er stabile, har arbeidd langsiktig, og har god drift med gode system og gode IT-løysingar. Når det er sagt, behandlar vi fleire pasientar enn nokon gong. Dei siste 10 åra har vi hatt ein kraftig auke i pasientbehandlingar – frå 780.000 konsultasjonar i 2002 til 1,2 millionar i 2012, og ventetida har totalt sett gått kraftig ned i denne perioden.

Om nokon trur at desse pengane ligg hos oss i administrasjonen i Helse Vest og ikkje blir brukt fornuftig, veit nok dei fleste at det er feil. Pengane går sjølvsagt rett tilbake til sjukehusa, enten som lån til investeringar eller direkte til styrking av pasientbehandlinga. Overskotet frå 2012 går rett til investering i 2013, og vi bruker dei på dei felta som treng det mest.

Nokre område treng å bli styrkte utover dei midla vi har fått frå staten.  Både på område som rus, rehabilitering, psykiatri og behandling av fedme har vi behov for ytterlegare midlar. Her legg vi i år inn 350 millionar kroner ekstra for å gi eit betre tilbod til desse pasientgruppene. Utan god drift ville vi ikkje kunne gjere dette.

Den store satsinga framover er pasienttryggleik. Målet er å halvere talet på skadar som kunne vore unngått. Det skjer 69 skadar per dag i Helse Vest. Undersøkingar visar at om lag halvparten av desse kan unngåast. Eg har store forventningar til at det arbeidet som no blir sett i gong innanfor området pasientbehandling og pasientkvalitet, skal gi gode resultat og færre pasientskadar.

Ambisiøse helsemål – tidlegare blogginnlegg om pasienttryggleik

God økonomistyring gir ikkje dårlegare pasientbehandling. Det gir berre moglegheiter, og godt grunnlag for framtidig god pasientbehandling!

Vennleg helsing Herlof Nilssen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s