Brukaren veit best

Herlof Nilssen 210x500_til tekstDet er berre ved å lytte, at ein blir betre. Og kven veit betre kor skoen trykker enn brukaren sjølv?

Av Herlof Nilssen, administrerande direktør Helse Vest RHF

Vi arbeider stadig for å betre kvalitet på sjukehustenestene på Vestlandet. Dialog og samhandling med brukarane er difor særs viktig for denne utviklinga.

I desember vedtok styret i Helse Vest eit forslag til felles mål og strategiar for brukarutvala i heile regionen. Forslaget skal no behandlast i alle styra i helseføretaka. Ambisjonen er klar: At alle føretaka skal tenke likt når det gjeld brukarutvala. Dialogen med pasientar og brukarar eller brukarorganisasjonar er viktige verkemiddel for å utvikle tilbodet ved sjukehusa vidare.

Brukarutvala skal sikre at pasientane kjem til orde i saker som påverkar helsetenestene, samtidig som helseføretaka får viktige innspel frå brukarane av tenestene. I brukarutvala sit det representantar frå ulike pasientorganisasjonar. Brukarorganisasjonane driv eit viktig arbeid, og er pådrivarar for tiltak som kanskje elles ikkje ville bli utført. Organisasjonane driv òg eit viktig helseopplysingsarbeid for innbyggjarane landet over.

Når kreftpasientar fortel at dei slit med å ta inn all informasjonen som kjem, eller når tidlegare rusavhengige ikkje kjenner seg ivaretatte etter behandling, fortel dei ulike reaksjonane meg at brukarutvala er viktigare enn nokon gong. Dette er bakgrunnen for at Helse Vest har laga ein felles strategi som skal styrke brukarutvala si betyding overfor helseføretaka. Til dømes legg vi vekt på at brukarane si erfaringskompetanse skal sidestillast med fagkompetanse. For å seie det kort:  På personnivå skal brukaren ha innverknad på tilbodet for eigen behandling. Vidare skal brukarane sine erfaringar bli tatte med i utviklinga av helsetenestene.

For å sikre at måla våre med brukarmedverknad blir innfridde, er det avgjerande korleis brukarmedverknaden er forankra og sett i system. I Helse Vest legg vi til rette for eit heilskapleg menneskesyn, der kompetente og motiverte medarbeidarar møter pasientar og brukarar med respekt. Brukaren skal òg få tilbod om medverknad både i planlegging og gjennomføring av tiltak og tenester.

I brukarutvala har pasientane ei viktig stemme i dei rådgivande organa for føretaka i Helse Vest. No er vi godt på veg mot ei brukarmedverknad som er meir lik og samstemt i heile regionen, og den nye strategien vil no styrke kontakten og samarbeidet mellom brukarutvala på regionalt og lokalt nivå. Slik at vi kan bli enda betre.

Vennleg helsing Herlof Nilssen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s