Nærmare 20-dagarsmålet for kreftbehandling

Baard-Christian SchemFor eitt år sidan la statsministeren fram målet om at det for fleirtalet av kreftpasientane skulle gå maksimalt 20 verkedagar frå sjukehusa tek imot tilvisinga til utgreiing og behandling tek til. Kva er statusen i dag?

Undersøking av pasientar for kreftsjukdom og planlegging av kreftbehandling er komplisert og det er mange tiltak som skal gjennomførast før behandlinga kan ta til. Ofte gjer ein oppdagingar undervegs, som gjer at planane må leggjast om. Det kan også vere at ein finn andre og nye sjukdommar ved sida av kreftsjukdommen, og at desse må undersøkjast grundig og ofte behandlast for seg, før kreftbehandlinga kan starte. Derfor finst ikkje raske og enkle tiltak som åleine får tida fram til starten av kreftbehandlinga kraftig ned. Vi må arbeide systematisk med dei mange små trinna, for å spare inn tid i kvart einaste av dei, utan at kvaliteten blir redusert.

Det er dette vi har arbeidd med det siste året. Eg har lyst å nemne nokre av tiltaka her, utan at andre er gløymt, for å gje deg eit innblikk:

Det enkelttiltaket eg meiner er aller viktigast er betra planlegging og koordinering av forløpet for kvar einaste pasient, med bruk av pasientkoordinatorar. Det er no pasientkoordinatorar på plass i alle helseføretaka på Vestlandet og desse arbeider aktivt med gode forløp.

God tilgang til undersøkingar av prøvar av vev og røntgenundersøkingar er nødvendig. Ved sida av eigen kapasitet, har Helse Vest nyleg inngått avtalar med private leverandørar som aukar kapasiteten for undersøkingar av vev. Avtalane for røntgen sørgjer for like prosedyrar for undersøkingar gjorde hos private institutt som i våre eigne helseføretak, noko som reduserer faren for at undersøkingar må gjerast på ny seinare i utgreiinga. Det aukar kapasitet og reduserer forseinkingar.

Der det er mistanke om brystkreft, skal pasientane direkte til brystdiagnostisk senter med komplett tilbod utan nokon forseinkande rundar der det bare blir gjort mammografi.

Gradvis innføring av talegjenkjenning i heile regionen gjer at det legen dikterer kjem skriftleg direkte inn i pasientjournalen utan å vente på skriveteneste. Dette gjer at informasjonen for kvar undersøking og førebuing blir tilgjengeleg med ein gong for dei som trenger han når dei skal gå vidare med neste trinn fram mot starten av behandlinga.

I Helse Førde har ein i en periode gått systematisk igjennom forløpet til kvar einaste kreftpasient for å sikre at ein opplever rask framdrift og finne ut kva for pasientar som blir forseinka og kvar dette skjer.

I Helse Bergen har ein gått igjennom heile forløpet ved undersøkingar av vev, inkludert innreiing av laboratorium, for å få raskare svar og auke talet på prøvar som kan undersøkjast.

Så må ein heller ikkje gløyme at god kreftbehandling ikkje berre dreier seg om ein rask start, men om eit godt samla forløp. For kvinner som må få bygd opp brystet etter behandling for brystkreft, har særleg Helse Stavanger gjort kraftfulle grep for å auke kapasitet og kvalitet.

Kreftutgreiing og behandling er ikkje som ein stafett der ein spring etter tur langs ein fastsett bane. Det er heller eit lagspel der det skjer mange ting samtidig på ulike deler av banen, som må koordinerast.

Vi må ha system i botn, vel etablert samarbeid, evne til rask omstilling, og nokre gonger til og med improvisasjon, når vi møter ein uføreseieleg sjukdom som så langt vi kan sjå vil tøye alle ferdigheitene våre til yttergrensa og endå lenger.

Med ønske om ein god sommar!

Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s