Skjerpa avhald – til pasienten sitt beste

Hilde ChristiansenPilotar gjer det. Yrkessjåførar gjer det. No er tilsvarande rusreglar innført for alt helsepersonell: Pliktig avhald frå åtte timar før arbeidstida begynner.

Av Hilde Christiansen, personal- og organisasjonsdirektør

Helsepersonell sin bruk av rusmiddel kan i verste fall skade pasientar.

Dei siste 15 åra har omsetnaden av alkohol auka med nær 40 prosent i Noreg – og mye av inntaket er knytt til gråsoner kring arbeidslivet. Kvart år blir eit stort tal tilsynssakar sett i verk for bruk av rusmiddel blant helsepersonell i Noreg. 

Følgene av rusmisbruk råkar oss alle: Pasienten risikerer mangelfull behandling. Kollegaen opplever at tilliten blir svekt. For den som rusar seg er misbruket ofte symptom på store og samansette personlege utfordringar No er strengare reglar innført for å gjere det tryggare å vere pasient.

Pliktmessig avhald for alle medarbeidarar i sjukehusa – også dei som ikkje er direkte involvert i pasientbehandlinga – er no innført frå åtte timar før arbeidstida tek til.

Same reglar har lenge gjeldt for pilotar og yrkessjåførar. Det seier seg sjølv at krava som gjeld i luftrommet og på vegane også bør gjelde i sjukehusa der ein hyppig tek avgjerder som gjeld liv og død. På sjukehusa er vi no inne i ei storstila kvalitetssatsing der vi ser på alle mogelegheiter for å auke tryggleiken for pasientane, og rus og pasientbehandling går berre ikkje i lag.

”Rus og pasientbehandling
går berre ikkje i lag”

Om lag 60 prosent av helseautorisasjonane som har blitt inndregne i Noreg dei tre siste åra, skuldast misbruk av alkohol, narkotika og/eller piller. I Helse Vest vil vi sterkt oppmode til auka merksemd og diskusjon blant medarbeidarar om bruk av rusmidlar. Reint konkret lyder den nye forskrifta at helsepersonell i arbeidstida ikkje må ha ein høgare konsentrasjon av rusmidlar i blodet enn kva som svarar til 0,2 promille alkohol. Dette omfattar også narkotika og piller, og svarar til grensa som gjeld for promillekøyring med bil. Så no er det neste promillekontroll på arbeid? I yttarste konsekvens: Ja.

Den nye forskrifta opnar for at medarbeidarar som verkar å vere rusa ved oppmøte, kan bli testa på arbeidsplassen. Helseføretaka førebur no dialogen med tillitsvalde og vernetenesta og vil gå gjennom og eventuelt etablere nye rutinar for slik testing.

Oppi alt alvoret vil eg gjerne runde av med å minne om at promillegrensa ikkje er noko hinder for normal omgang med alkohol – så sant ein sørgjer for å runde av i tilstrekkjeleg tid før arbeidet tek til.

Har du lyst til å utfordre deg sjølv og venene dine til meir bevisst bruk av alkohol? Klikk inn på Helsedirektoratet sin ”kvite veker”-stafett.

Helsing Hilde Christiansen, personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest.