Stopp en hal! Kva er det som skjer?

Lars VorlandTalet på sjukehuspasientar veks mange gonger raskare enn befolkningsutviklinga skulle tilseie. Samfunnet si berekraft står på spel, på tide å kikke oss sjølv nærare i korta!

Av Lars Vorland, administrerande direktør Helse Nord RHF

Mens media skriv om ventetider som sakte går nedover, aukar straumen av pasientar til norske sjukehus i skremmande fart. Det siste året (frå juli til juli) har utviklinga i etterspurnaden etter helsetenester vore slik:

  • 7  prosent fleire nye tilviste pasientar
  • 9 prosent fleire pasientar har fått igangsett helsehjelp

Samtidig vitnar stadig kortare ventetider og færre fristbrot om at det samla spesialisthelsetilbodet til befolkninga aldri har vore betre. Men stopp en hal! Er dette berre bra? Kvifor blir så mange fleire tilvist til sjukehus, og kva er årsaka til dette? Blir vi så mykje meir sjuke enn i fjor? Og kanskje mest skremmande: Kor lenge kan veksten halde fram i denne takta før det rammar berekrafta i landet vårt?

Når veksten i etterspurnad gjer at spesialisthelsetenesta legg band på stadig større ressursar, et vi samstundes ein aukande del av samfunnskaka. Politikerane sine moglegheiter for å prioritere andre samfunnsområde som er viktige for oss, blir tilsvarande redusert. Nasjonen Noreg skulle gjerne satsa meir på forsking, utdanning og oppvekstvilkår. Det er tverrpolitisk semje om behovet for betre vegar og jernbane, slik at næringslivet kan skape ressursane som skal fordelast på fellesskapet.

Vekst i folketalet og ei raskt esande gruppe eldre auker etterspurnaden etter helsetenestar, men dette skulle gi ei auke på om lag 1,5 prosent frå eitt år til det neste. Fasiten syner altså veksten i etterspurnad etter  helsetenestar er nærare 10 prosent. Det  er dramatisk.

Samhandlingsreforma som trer i kraft frå nyttår, tek mål av seg til å gjere veksten i forbruk av helsetenester mindre bratt. Kommunar og helseføretak tek saman grep for å førebyggje innlegging, desentralisere behandling av folkesjukdommar, og sentralisere behandlingsformer som krev store ressursar.

Men: Vi har mye å hente på andre område også. Den enorme variasjonen i fastlegar sin tilvisingspraksis, let seg ikkje forklare ut frå medisinske forhold. Andre forhold enn symptom og behandlingsbehov speler altså inn på kven og kor mange som blir tilviste til sjukehus. Så lenge praksisen er slik, når ikkje spesialisthelsetenesta målet om å yte eit likeverdig helsetilbod til alle.

I respekt for ressursane vi forvaltar og måten vi påverkar prioriteringar i resten av samfunnet, må vi i helsetenesta kikke oss sjølve nærare i korta.

Til beste for oss alle.

Med ønskje om ei aktiv veke!

Med helsing
Lars H. Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s