Grønt sjukehus – miljøstyring i sjukehusa

Ivar Eriksen”Sjukehusa våre er blant dei største verksemdene på Vestlandet. Det gjer ein forskjell for miljøet når vi satsar grønt for framtida.” Ivar Eriksen bloggar om miljøsatsinga i Helse Vest.

Av Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF

Å drive miljøvennleg er blitt kvardagen i mange verksemder, også i spesialisthelsetenesta. I Helse Vest er vi stolte av å leie det store nasjonale miljø- og klimaprosjektet i spesialisthelsetenesta. Gjennom mottoet ’Grønt sjukehus’ skal vi dokumentere helseføretaka i Noreg sitt arbeid for å oppfylle dei nasjonale miljø- og klimamåla.

Dei siste åra er det blitt eit auka medvit om dei miljøbelastningane vi skapar i helsetenestene. Vi veit alle at godt leiarskap også på miljøsida er vesentleg for framtida og at gode tiltak må vere ein del av drifta vår, frå gjenvinning til etisk handel i ein global samanheng.

La meg ta det siste først: Arbeidet med grønare sjukehus har positiv innverknad på meir enn lokale tilhøve. På den årlege konferansen for miljøsatsinga som ble avvikla sist vår blei vi minte om rekkjevidda av det vi gjer no. Forskaren Dr. Joakim Larsson frå Gøteborg Universitet la fram forsking om legemidlar si påverknad på miljøet. Som eit døme viste han til studia frå område i India kor reinseanlegga frå legemiddelfabrikkar ikkje reinskar betre enn at store mengder legemidlar hamnar i elvar som er kjelda til drikkevatn for millionar av menneske i områda rundt.

Vi må ta ansvar globalt, like mye som lokalt. Vi må sikre at vi ikkje heller enn å fremje helse påfører omgjevnadene våre fleire helseproblem.

Prosjektet vi leier heiter ”Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetenesta”. Dette skal resultere i at alle helseføretaka i landet etablerer miljøstyringssystem innan 2015. Garantien din for at vi gjer jobben vår er sertifiseringa, ISO 14001, som skal på plass. Sertifiseringa skal sikre ein god praksis for ein føre var-politikk for den verknaden vi har på miljøet, og gi oss retninga for kva som er god miljøstying. Miljøstyring, eller miljøleiing, inneber å arbeide med miljøtiltak i ein kontinuerlig forbetringsprosess vi aldri kan setje til sides.

Meir konkret skal vi kartleggje vesentlege miljøfaktorar ved verksemdene våre, det vil seie korleis vi påverkar det ytre miljøet – vatn, jord og luft. Vi skal setje oss tydelege miljømål og vi skal drive ein forpliktande miljøpolitikk, med ringverknader utover oss sjølv. Etisk handel er eit heilt avgjerande område, også når det gjeld miljø. Innkjøpsmakta vår samla sett er betydeleg, og vi må bruke den makta til å påverke leverandørindustrien til å drive meir miljøvennleg.

Grønt sjukehus er spesialisthelsetenesta sitt svar på miljø- og klimautfordringane. Vi er klare for å møte framtida på den rette måten.

Ha ei riktig god veke!

Og du: Skulle du ville kikke oss nærare i korta og besøke idébanken vår for innskot og uttak, finn du meir informasjon på nettsida vår her.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s