Gode medarbeidarar gir gode helsetenester

Hilde ChristiansenKvart einaste døgn, året rundt, leverer nærare 30 000 medarbeidarar i Helse Vest helsetenester som befolkninga er heilt avhengig av. Alle syter for at viktige oppgåver blir utførte, slik at vi har eit best mogleg helsetilbod.

Av Hilde Christiansen, personal- og organisasjonsdirektør

Derfor er det viktig for oss i føretaka i Helse Vest å støtte medarbeidarane våre i å løyse oppgåvene dei har. Vi har lagt ein god strategi for å møte utfordringane mot 2020. Prosessar og system skal fungere og leiinga skal vere god. Dette er også viktig med tanke på utfordringane vi vil møte i arbeidet med å dekke eit stort behov for nye medarbeidarar i tida som kjem.

I strategien vår, Helse 2020, seier vi at Helse Vest skal sørgje for at pasientane får eit så kvalitativt godt tilbod som mogleg. Oppgåvene skal løysast på ein måte som sikrar pasientane trygg, effektiv og likeverdig behandling av høg kvalitet. Det er dette vi arbeider for, kvar dag. Og eit steg på vegen er å gi pasientane eit godt helsetilbod gjennom medarbeidarar og leiing som opplever at dei har attraktive og motiverande arbeidsgivarar.

I Helse Vest er vi avhengige av medarbeidarar og leiarar som kan og vil spele på lag. Ingen styringssystem kan nokon gong erstatte tilliten vi som arbeider her har til kvarandre. Det finst heller ikkje system som kan fjerne behovet for individuell handlekraft og personlege initiativ i møtet med pasientane. Leiarar kan berre bli gode i eit fellesskap der kvar enkelt medarbeidar ser seg sjølv som ein viktig og naturleg del av ein større heilskap.

Vi har store forventningar og mål for kvar enkelt medarbeidar: Fridomen under ansvar er og skal vere stor for kvar enkelt av dei som arbeider hos oss. Medarbeidarar og leiarar må derfor vite kva som er venta av dei og dei må vere trygge på kva for sosiale og faglege normer som skal vere styrande. Kvar enkelt medarbeidar må kjenne seg stolt i forhold til organisasjonen ho eller han representerer. Medarbeidarane skal kjenne seg stolte over å representere ein profesjonell organisasjon og målet på suksess blir uttrykt i møtet med andre medarbeidarar, pasientar og andre samfunnsaktørar.

Ein sak er klar: Arbeidet med å vidareutvikle ein stor organisasjon som Helse Vest vil aldri vere avslutta. Me må jamleg revidere svara på korleis me rekrutterer og korleis me legg til rette for læring og organisasjonsutvikling.

Utvikling av kompetanse må skje på tvers av faggrupper, aldersgrupper, etnisitet og organisatoriske skiljelinjer. Føretaka må samarbeide om å lage modellar som dekkjer eit breitt spekter av kompetansebehov. Denne typen samarbeid krev at alle tar eit solidarisk ansvar for heilskapen og bidreg til at andre føretak og grupper lukkast med å rekruttere medarbeidarane dei treng. Samhandlingsreforma krev også i stor grad kompetanseutveksling mellom spesialist- og primærhelsetenesta, der det må utviklast modellar som sikrar rett kompetanse og god oppgåvedeling på rett nivå og til rett tid.

Føretaksgruppa Helse Vest er ein viktig og naturleg arbeidsgivar for ei rekkje faggrupper. Samla sett er Helse Vest ein av dei største arbeidsgivarane på Vestlandet. I det store mangfaldet av oppgåver og fagmiljø som er representerte i dei ulike føretaka finst det gode karrieremoglegheiter hos oss i Helse Vest.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s