Gode medarbeidarar gir gode helsetenester

Hilde ChristiansenKvart einaste døgn, året rundt, leverer nærare 30 000 medarbeidarar i Helse Vest helsetenester som befolkninga er heilt avhengig av. Alle syter for at viktige oppgåver blir utførte, slik at vi har eit best mogleg helsetilbod.

Av Hilde Christiansen, personal- og organisasjonsdirektør

Derfor er det viktig for oss i føretaka i Helse Vest å støtte medarbeidarane våre i å løyse oppgåvene dei har. Vi har lagt ein god strategi for å møte utfordringane mot 2020. Prosessar og system skal fungere og leiinga skal vere god. Dette er også viktig med tanke på utfordringane vi vil møte i arbeidet med å dekke eit stort behov for nye medarbeidarar i tida som kjem.

I strategien vår, Helse 2020, seier vi at Helse Vest skal sørgje for at pasientane får eit så kvalitativt godt tilbod som mogleg. Oppgåvene skal løysast på ein måte som sikrar pasientane trygg, effektiv og likeverdig behandling av høg kvalitet. Det er dette vi arbeider for, kvar dag. Og eit steg på vegen er å gi pasientane eit godt helsetilbod gjennom medarbeidarar og leiing som opplever at dei har attraktive og motiverande arbeidsgivarar.

I Helse Vest er vi avhengige av medarbeidarar og leiarar som kan og vil spele på lag. Ingen styringssystem kan nokon gong erstatte tilliten vi som arbeider her har til kvarandre. Det finst heller ikkje system som kan fjerne behovet for individuell handlekraft og personlege initiativ i møtet med pasientane. Leiarar kan berre bli gode i eit fellesskap der kvar enkelt medarbeidar ser seg sjølv som ein viktig og naturleg del av ein større heilskap.

Vi har store forventningar og mål for kvar enkelt medarbeidar: Fridomen under ansvar er og skal vere stor for kvar enkelt av dei som arbeider hos oss. Medarbeidarar og leiarar må derfor vite kva som er venta av dei og dei må vere trygge på kva for sosiale og faglege normer som skal vere styrande. Kvar enkelt medarbeidar må kjenne seg stolt i forhold til organisasjonen ho eller han representerer. Medarbeidarane skal kjenne seg stolte over å representere ein profesjonell organisasjon og målet på suksess blir uttrykt i møtet med andre medarbeidarar, pasientar og andre samfunnsaktørar.

Ein sak er klar: Arbeidet med å vidareutvikle ein stor organisasjon som Helse Vest vil aldri vere avslutta. Me må jamleg revidere svara på korleis me rekrutterer og korleis me legg til rette for læring og organisasjonsutvikling.

Utvikling av kompetanse må skje på tvers av faggrupper, aldersgrupper, etnisitet og organisatoriske skiljelinjer. Føretaka må samarbeide om å lage modellar som dekkjer eit breitt spekter av kompetansebehov. Denne typen samarbeid krev at alle tar eit solidarisk ansvar for heilskapen og bidreg til at andre føretak og grupper lukkast med å rekruttere medarbeidarane dei treng. Samhandlingsreforma krev også i stor grad kompetanseutveksling mellom spesialist- og primærhelsetenesta, der det må utviklast modellar som sikrar rett kompetanse og god oppgåvedeling på rett nivå og til rett tid.

Føretaksgruppa Helse Vest er ein viktig og naturleg arbeidsgivar for ei rekkje faggrupper. Samla sett er Helse Vest ein av dei største arbeidsgivarane på Vestlandet. I det store mangfaldet av oppgåver og fagmiljø som er representerte i dei ulike føretaka finst det gode karrieremoglegheiter hos oss i Helse Vest.

År 2020 – her og no!

Herlof NilssenÅ tilby sjukehustenester i framtida byr på store utfordringar. Helse Vest har førebudd seg særs godt, skriv Herlof Nilssen i denne vekas blogg.

Av Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest RHF

Velkommen til aller første utgåve av Blogg i vest – og til år 2020. Kvar måndag framover vil du finne eit nytt blogginnlegg på nettsidene våre. Ønsket er å sleppe til engasjerte røyster frå eigen organisasjon og gjestebloggarar frå politikk og samfunnsliv. På bloggen skal det vere høgt under taket og tett mellom dei interessante poenga, så heng med!

At vi begynner bloggen i 2020 er naturleg: Dei siste par åra har fleire hundre av Helse Vest sine 30.000 tilsette og mange fagmiljø vore engasjert i eit av dei største prosjekta i norske helsevesen nokon gong: Utmeislinga av strategien for utviklinga fram mot år 2020. Eit utall faggrupper har vore i sving, eit tusentals notatsider har vore i sirkulasjon. No føreligg ein revidert ”fasit” i form av visjonen Helse2020.

Så kva veit vi om framtida? Rett mye, viser det seg. Vestlandet kjem til å bli langt tettare befolka i åra som kjem, og andelen eldre kjem til å stige raskare og sterkare her enn nokon annan stad. I takt med denne utviklinga kjem sjukdomsbiletet til å endre seg, samtidig som medisinfaget er inne i ei rasande utvikling som kjem til å gi ukjende moglegheiter – og dilemma. Sjølv om mange fleire lidingar kjem til å bli teknologisk og medisinsk mogleg å behandle, kan helsesektoren i Noreg nemleg ikkje halde fram med å auke pengebruken og bemanninga som i dag. Gjer vi det, må helsetenesta rekruttere kvar fjerde elev i 2024, og kvar tredje i 2035!

Hjula skal gå rundt i resten av samfunnet og, og landet har verken økonomi eller arbeidskraft nok til å halde seg med eit så raskt esande helsevesen. Figuren nedanfor famnar framtida i to strekar: Gapet mellom befolkninga sine forventningar på den eine sida, og kva helsetilbod som er mogleg å gi i praksis på den andre, vil venteleg auke raskt.

Figur: Forventningsgapet

Så kva gjer vi i Helse Vest for å førebu oss? Nyttar ressursane betre. Sjukehussektoren er enorm, både målt i talet på tilsette, talet på behandlingar og geografisk spreiing, og vi har berre så vidt begynt å hente ut det formidable potensialet som ligg i å samarbeide på tvers av einingar, sjukehus og fagområde. Arbeidet med Helse2020 har avdekt særs mange skott og hinder for effektiv utveksling av informasjon og kompetanse. Betre rutinar, meir effektive informasjonsutveksling, samkøyring av datasystem og utstrakt samhandling høyrast vel neppe ut som science fiction for deg, men nett desse grepa skal framover frigjere store ressursar, tid og hender i spesialisthelsetenesta.

Vil så helsetilbodet bli betre av alt dette? Garantert. Erfaringa frå dei ni åra vi har lagt bak oss som regionalt helseføretak, gjer oss sikre på at langt fleire pasientar enn i dag vil få meir, betre og sikrare behandling på sjukehusa om ni nye år, i 2020. Utover hausten vil helseføretaka Stavanger, Fonna, Bergen og Førde, arbeide vidare med kva konkrete tiltak som er nødvendige i kvar region fram mot 2020.

Føresetnaden for å gi deg det beste helsetilbodet som er mogleg å få i 2020 er nemleg at vi gjer mange og til dels store endringar allereie no. For ein ting veit vi heilt sikkert: Om Helse Vest held fram på akkurat same vis som i dag, vil utviklinga springe i frå oss.